Lệ Đá, chặng đường từ nhạc đến lời

“Lệ đá” là một nhạc phẩm có một đời sống khá đặc biệt. Nhạc chào đời trước, lời ra sau. Khi lời...

Read More