Phần 18: Hoàng Trọng

by Hoàng Trọng | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 19: Ngọc Bích, Xuân Tiên

by Ngọc Bích, Xuân Tiên | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 20: Vũ Thành, Đan Thọ

by Vũ Thành, Đan Thọ | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 21: Phạm Duy

by Phạm Duy | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 22: Lê Trọng Nguyễn

by Lê Trọng Nguyễn | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 23: Hoàng Nguyên

by Hoàng Nguyên | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 24: Lê Mộng Nguyên, Nguyễn Hiền, Nhật Bằng

by Lê Mộng Nguyên, Nguyễn Hiền, Nhật Bằng | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 25: Phạm Đình Chương 1

by Phạm Đình Chương | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 26: Phạm Đình Chương 2

by Phạm Đình Chương | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 27: Văn Phụng

by Văn Phụng | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 28: Hoàng Thi Thơ

by Hoàng Thi Thơ | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 29: Nguyễn Văn Đông

by Nguyễn Văn Đông | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 30: Tuấn Khanh

by Tuấn Khanh | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 31: Y Vân

by Y Vân | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 32: Anh Bằng

by Anh Bằng | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 33: Minh Kỳ

by Minh Kỳ | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 34: Lê Dinh

by Lê Dinh | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 35: Phạm Mạnh Cương, Phạm Trọng Cầu

by Phạm Mạnh Cương, Phạm Trọng Cầu | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 36: Lam Phương

by Lam Phương | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 37: Trúc Phương

by Trúc Phương | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 38: Huỳnh Anh

by Huỳnh Anh | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 39: Khánh Băng

by Khánh Băng | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 40: Duy Khánh

by Duy Khánh | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 41: Mạnh Phát

by Mạnh Phát | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 42: Nhật Trường

by Nhật Trường | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 43: Hoài Linh

by Hoài Linh | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 44: Song Ngọc

by Song Ngọc | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 45: Nhật Ngân, Thanh Sơn

by Nhật Ngân, Thanh Sơn | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 46: Nguyễn Ánh 9

by Nguyễn Ánh 9 | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 47: Đỗ Lễ, Bảo Thu

by Đỗ Lễ, Bảo Thu | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 48: Hoài An, Nguyễn Vũ

by Hoài An, Nguyễn Vũ | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 49: Trường Hải, Dzũng Chinh, Hàn Châu

by Trường Hải, Dzũng Chinh, Hàn Châu | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 50: Cung Tiến phần 1

by Cung Tiến | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 51: Cung Tiến phần 2

by Cung Tiến | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 52: Thanh Trang, Anh Việt Thu

by Thanh Trang, Anh Việt Thu | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 53: Phạm Thế Mỹ

by Phạm Thế Mỹ | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 54: Trầm Tử Thiêng Phần 1

by Trầm Tử Thiêng | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 55: Trầm Tử Thiêng Phần 2

by Trầm Tử Thiêng | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 56: Trường Sa

by Trường Sa | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 57: Từ Công Phụng

by Từ Công Phụng | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 58: Trịnh Công Sơn Phần 1

by Trịnh Công Sơn | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 59: Trịnh Công Sơn Phần 2

by Trịnh Công Sơn | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 60: Lê Uyên Phương Phần 1

by Lê Uyên Phương | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 61: Lê Uyên Phương Phần 2

by Lê Uyên Phương | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 62: Vũ Thành An

by Vũ Thành An | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 63: Ngô Thụy Miên Phần 1

by Ngô Thụy Miên | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 64: Ngô Thụy Miên Phần 2

by Ngô Thụy Miên | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 65: Nhạc Trẻ Phượng Hoàng_Phần 1

by Ban Nhạc Trẻ Phượng Hoàng | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 66: Nhạc Trẻ Phượng Hoàng_Phần 2

by Ban Nhạc Trẻ Phượng Hoàng | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 67: Đức Huy, Nam Lộc, Quốc Dũng, Tùng Giang

by Đức Huy, Nam Lộc, Quốc Dũng, Tùng Giang | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 68: Phạm Duy Phần 1

by Phạm Duy | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 69: Phạm Duy Phần 2

by Phạm Duy | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 70: Phạm Duy Phần 3

by Phạm Duy | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 71: Phạm Duy Phần 4

by Phạm Duy | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 72: Tổng Kết Thời Kỳ 1954-1975

by Tổng Kết Thời Kỳ Thứ 2 Trong 70 Năm Tình Ca | 70 Năm Tình Ca Việt Nam